ZPĚT

PODMÍNKY JÍZDY NA MOTOCYKLU NA GREEN DAYS

GREEN DAYS je akce určená všem, kteří mají zájem otestovat motocykly Kawasaki. Nezáleží na tom, jestli již motocykl Kawasaki vlastní či nikoliv. Každý účastník GREEN DAYS (dále jen účastník) má po předchozí potvrzené registraci, složení vratné kauce a podepsání nezbytných formalit možnost otestovat motocykly Kawasaki. Každý účastník má možnost otestovat pouze 2 motocykly, pokud není s organizátorem GREEN DAYS společností ASKO KC s.r.o. výhradním dovozcem Kawasaki do ČR a jejich zástupci (dále jen organizátor) dohodnuto jinak. Motocykl na GREEN DAYS bude organizátorem zapůjčen k otestování pouze účastníkovi, který bude mít motocyklové oblečení a přilbu, má řidičské oprávnění skupiny A, a bude dbát pokynů organizátora. Povinností každého účastníka je při jízdě na zapůjčeném motocyklu dodržovat předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

Účastník se zúčastňuje GREEN DAYS na vlastní zodpovědnost. Účastník se vzdává jakéhokoliv nároku vůči organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání GREEN DAYS. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy účastník utrpí újmu úmyslným konáním organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí nebo pokud účastník utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu zapůjčeného motocyklu.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním účastníka nebo zapůjčeným motocyklem účastníkovi v době testovací jízdy na GREEN DAYS. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění organizátora. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě, že při používání zapůjčeného motocyklu dojde jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů účastníkem, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky účastníkem.

Účastník nese vůči organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho motocyklech. Kauce, která se vybírá od účastníka před zapůjčením motocyklu, slouží jako spoluúčast v případě nehody a činí 20 000 Kč u motocyklů s prodejní cenou do 220 000 Kč, 30 000 Kč u motocyklů s prodejní cenou od 220 001 až po 350 000 Kč a 50 000 Kč u motocyklů převyšující prodejní cenu 350 001 Kč.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na GREEN DAYS provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.